Tel. 033 - 461 27 11
info@gtreclame.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de éénmanszaak GT reclame hierna te noemen “GT”


 

1. Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveranties van goederen en diensten voor GT als verkoper en zij prevaleren boven alle daarmee strijdige of afwijkende bepalingen of voorwaarden, waarvan koper zich bedient, tenzij GT zich tevoren schriftelijk uitdrukkelijk akkoord mocht hebben verklaard met van deze voorwaarden afwijkende bepalingen.

 

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijdens GT zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en gebaseerd op de bij, door of namens aspirant opdrachtgever/koper bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten etc.

2.2 GT heeft het recht te allen tijde een aanbieding in te trekken en/of te wijzigen, zolang verkoper de door opdrachtgever/koper geplaatste order niet schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging zijdens GT bindend. GT aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derde uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventuele bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

2.4 Indien er geen overeenkomst tussen opdrachtgever en GT tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden het ontwerp en alle andere door GT ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren.

2.5 GT heeft het recht alle door haar gemaakte kosten voor de voorbereiding bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 30 dagen geretourneerd, dan heeft GT het recht om de opdrachtgever van rechtswege in gebreke te stellen en een boete te vorderen van € 5.000,=.

 

3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst tot verkoop en levering van goederen en/of diensten, alsmede de uitvoering van de daarmee gepaard gaande (installatie)werkzaamheden, wordt door GT eerst bindend door haar schriftelijke opdrachtbevestiging aan opdrachtgever.

3.2 Opdrachtgever is verplicht bij het verstrekken van de opdracht aan GT zo nauwkeurig mogelijk opgave aan GT te verstrekken omtrent afmetingen, kwaliteit van de te verwerken materialen, aan te brengen teksten en/of logo’s, alsmede plaats van aflevering c.q. installatie van de door GT te leveren goederen.

3.3 Indien en voorzover GT de installatie en montage van door de opdrachtgever bij haar bestelde goederen zelf, danwel middels derden, verzorgt, dient opdrachtgever aan GT in een zo vroeg mogelijk stadium, doch uiterlijk bij het verstrekken van de opdracht aan GT, bouwkundige tekeningen aan GT te overhandigen, waaruit de exacte plaats van installatie/ montage van de door GT te leveren goederen blijkt. Opdrachtgever staat er jegens GT voor in dat allen aldus aan GT verschafte gegevens actueel en correct zijn.

3.4 Evenzo dient opdrachtgever op de wijze als hiervoor onder punt 3.3 vermeld aan GT in een zo vroeg mogelijk stadium, doch uiterlijk bij het verstrekken van de opdracht, bouwkundige tekeningen af te geven waarop in de onmiddellijke omgeving van de installatie/ montageplaats alle nutsleidingen (elektra, water, gas telefoon, etc.) exact zijn aangegeven.

3.5 Opdrachtgever staat er jegens GT voor in dat alle door hem aan GT verschafte gegevens in de zin van dit artikel actueel en correct zijn.

3.6 Voorzover de aldus door GT van opdrachtgever ontvangen gegevens toch onjuist blijken te zijn en dientengevolge bij de installatie/montage van de door GT te leveren goederen en/of diensten schade en/of meerkosten voor GT, is opdrachtgever voor deze schade en kosten aansprakelijk. Hetzelfde geldt indien opdrachtgever nadien wijzigingen aanbrengt in de aanvankelijk aan GT verstrekte gegevens op basis waarvan GT de werkzaamheden, installatie en montage daaronder begrepen, is begonnen.

3.7 Alle kosten voor het inhuren van hijs- en takelmateriaal, hoogwerkers en kranen daaronder begrepen, benodigd voor de installatie/montage van de door GT in opdracht van opdrachtgever te leveren goederen, zijn voor rekening van opdrachtgever. De kosten van bemiddeling door GT ten aanzien van het inhuren van hijs- en takelmateriaal als vorenbedoeld, zijn voor opdrachtgever.

3.8 Opdrachtgever is verplicht uiterlijk bij het verstrekken van de order aan GT alle in het kader van de totstandkoming van die order in de precontractuele fase door GT aan opdrachtgever verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stukken, modellen, tekstvoorstellingen etc. aan GT uiterlijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de opdrachtbevestiging van GT aan opdrachtgever, te retourneren.

3.9 De kosten van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door opdrachtgever verlangd, worden ongeacht de aard van de wijziging aan opdrachtgever doorberekend, indien en voorzover de wijzigingen hogere kosten met zich meebrengen dan waarmee bij de prijsopgave/opdrachtbevestiging door GT rekening gehouden kon worden.

3.10 Door opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering, moeten door opdrachtgever schriftelijk aan GT ter kennis worden gebracht. Worden de door opdrachtgever verlangde wijzigingen mondeling (telefonisch) doorgegeven, dan berust het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen bij opdrachtgever voorzover de aangebrachte wijzigingen afwijken van de bedoelingen c.q. mededelingen van opdrachtgever.

3.11 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de wijzigingen overeengekomen levertijd door GT buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

3.12 Het werk (de order) omvat alleen datgene wat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer-/minderwerk voor of tijdens uitvoering van de werkzaamheden aan GT opgedragen, wordt, mits schriftelijk door opdrachtgever bevestigt, tegen meer-/minderprijzen door GT uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden als die voor de hoofdopdracht gelden.

3.13 Opdrachtgever machtigt GT onvoorwaardelijk om de opdracht (de order) geheel of gedeeltelijk door en door GT aan te wijzen derde(n) te laten uitvoeren. Opdrachtgever gaat in dit verband onherroepelijk akkoord met overdracht door GT aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door GT met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

 

4. Termijnen

4.1 Opgegeven termijnen gelden bij benadering. De termijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor GT zijn de goederen te leveren en/of de werkzaamheden ter hand te nemen. Overschrijdingen van de termijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreedt welke GT niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in artikel 12 “overmacht” is geregeld.

4.3 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de termijn niet door opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen, welke kosten van opslag aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.

4.4 GT heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeeltelijke levering kan worden gefactureerd: in een dergelijk geval dient betaling plaats te hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 “betaling”.

4.5 Indien GT niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal GT aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de verwachte periode waarmee de genoemde leveringsdatum zal worden overschreden.

 

5. Prijzen

5.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Veranderingen in de tussen partijen overeengekomen transacties worden berekend tegen de alsdan geldende prijzen.

5.2 De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

5.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

 

6. Betaling

6.1 De betaling voor de goederen c.q. diensten dient steeds zonder korting of schuldvergelijking op de wijze als op de factuur vermeld te geschieden binnen de daarvoor op de betreffende factuur genoemde datum, of, indien geen datum is genoemd, binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dienen deze telkens plaats te vinden 14 dagen na de dag waarop GT de desbetreffende termijnfactuur aan opdrachtgever heeft verzonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 GT is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door haar is ontvangen, aan opdrachtgever de wettelijke rente bij handelsovereenkomsten te berekenen, gerekend vanaf de 15e dag na verzenddatum van de factuur.

6.4 GT is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente zal bedragen, met een minimum van € 75,= door de non-betaling veroorzaakt, te vorderen.

6.5 Betalingen mogen slechts als volgt geschieden: a. op haar bankrekeningen bij de RABO-, ING- en POST-bank te Amersfoort. b. in contanten aan de heer E.R. Ebbers, c.q. procuratiehouders.

 

7. Levering

7.1 Door GT opgegeven leveringsdata vormen slechts een indicatie en worden geheel vrijblijvend aan koper medegedeeld. GT zal nimmer aansprakelijk zijn voor leverantie op een andere datum dan oorspronkelijk aan koper opgegeven.

7.2 Indien levering niet op de oorspronkelijke door GT aangegeven datum plaatsvindt, ontslaat dat koper niet van diens verplichting tot afname der goederen c.q. diensten en/of betaling van de overeengekomen koopprijs.

7.3 GT zal in de situatie als hiervoor onder 7.2. omschreven, aan opdrachtgever onverwijld mededeling doen, onder opgave van de te verwachten periode waarmee de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.

7.4 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de oorspronkelijke, danwel nader door GT vastgestelde, datum van levering niet door opdrachtgever zijn afgenomen, worden de goederen door GT voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen, in afwachting van afname door opdrachtgever. Alle hieruit voortvloeiende kosten van opslag, verzending en bijkomende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
7.5 Voor het geval opdrachtgever meerdere bestellingen heeft geplaatst, danwel voor het geval een order in deelleveranties door GT wordt uitgevoerd, waartoe GT te alle tijde gerechtigd is, en opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen voor reeds geleverde goederen en/of diensten te voldoen, is GT gerechtigd verdere leveranties op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen jegens GT zal hebben voldaan, danwel hij genoegzaam zekerheid van betaling van zowel reeds geleverde, alsook de nog te leveren goederen en/of diensten aan GT heeft gesteld. 7.6 De verzending geschiedt op de wijze als door GT aangegeven. Wanneer opdrachtgever een zending op andere wijze wenst te ontvangen, dan zijn de daaraan verbonden extra vervoerskosten geheel voor rekening van de opdrachtgever. Goederen worden getransporteerd voor rekening en risico van opdrachtgever. Het transport wordt door GT alleen dan verrekend indien opdrachtgever zulks uitdrukkelijk heeft verzocht. De kosten van verrekening zijn voor opdrachtgever.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Zolang GT geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, zowel verwerkt als onverwerkt, eigendom van GT.

8.2 Het eigendomsvoorbehoud van GT blijft bestaan indien zij uit andere hoofde nog enige andere vordering op opdrachtgever heeft. GT heeft het recht deze goederen terug te vorderen indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op goederen wordt gelegd. Opdrachtgever verleent hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk volmacht aan GT om daartoe de bedrijfs- en opslagruimte van opdrachtgever te betreden.

8.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden, bijvoorbeeld bank-instellingen, door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8.4 Gedigitaliseerde logo’s, zet- en werkvormen, welke door GT intern zijn gebruikt om tot de uiteindelijke goederen te komen, zijn eigendom van GT. GT is jegens opdrachtgever niet verplicht deze logo’s, zet- en werkvormen te bewaren.

8.5 Op al creaties in de ruimste zin van het woord, is het auteursrecht van toepassing en zijn en blijven het eigendom van GT. Het is de opdrachtgever dan ook niet toegestaan om (proef)ontwerpen van de hand van GT, zonder schriftelijk toestemming of anderszins overeengekomen, aan derden ter beschikking te stellen. Wanneer door GT kennis wordt genomen van het oneigenlijke gebruik van (proef)ontwerpen door opdrachtgever, bijvoorbeeld door deze ter beschikking te stellen van een concurrerende partij, heeft GT het recht om minimaal alle bij het realiseren van de (proef)ontwerpen gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

9. Aansprakelijkheid GT

9.1 GT zal niet aansprakelijk zijn voor gebreken terzake van de kwaliteit of de staat waarin de goederen worden afgeleverd, tenzij opdrachtgever conform het gestelde in artikel 10 van deze voorwaarden, tijdig bij GT heeft gereclameerd en de door opdrachtgever geconstateerde gebreken in de zin van artikel 10 gegrond zijn bevonden.

9.2 GT zal niet aansprakelijk zijn voor kleur- of vormverschillen van ondergeschikte aard, danwel geringe afwijkingen in de materiaaldikte. In geval van conflict tussen partijen omtrent de vaststelling van de mate van kleur- of vormverschil zal dienaangaande gehandeld worden op de wijze als voorzien in artikel 10 van deze voorwaarden.

9.3 GT is jegens opdrachtgever van elke aansprakelijkheid ten aanzien van kwaliteit en uitvoering van de geleverde goederen bevrijd, indien en zodra de door GT geleverde goederen door opdrachtgever zijn verwerkt, doorverkocht of –geleverd.

9.4 GT is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden of interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. daden of nalatigheden van opdrachtgever, diens ondergeschikten, danwel andere die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; c. fouten en/of gebreken in een ontwerp die door opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.

9.5 Teksten en/of instructies van opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven copy en/of schriftelijke opdracht. Voor eventuele schaden ontstaan door mondeling aangegeven copy en/of verstrekte opdrachten, instructies e.d. is GT nimmer aansprakelijk.

9.6 GT zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van opdrachtgever te vergoeden.

9.7 Opdrachtgever vrijwaart GT voor alle aanspraken van derden terzake inbreuken op hun octrooi-, merk-, of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

9.8 Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van schade, welke voor afnemer door derden mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van schendingen van octrooi of licenties van derden door gebruik van gegevens, welke aan GT door of vanwege afnemer voor de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

9.9 Afnemer is gehouden GT te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden of interessen, welke voor GT mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van de vorderingen van derden of GT terzake de in dit artikel genoemde gevallen. Voor fouten, nalatigheden e.d. in de door GT uitgebrachte voorstellen en/of adviezen en leveringen is GT nimmer aansprakelijk.

 

10. Reclame

10.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van het werk de goederen c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan GT terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

10.2 Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen, of, indien er sprake is van een korte opdracht, zoals bijvoorbeeld zelfklevende teksten, binnen 24 uur, na de dag der levering c.q. oplevering GT wijst op gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

10.3 GT dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

10.4 Reclameren is niet meer mogelijk met betrekking tot goederen, zodra deze zijn bewerkt of verwerkt, danwel op onoordeelkundige wijze zijn behandeld.

10.5 De aansprakelijkheid van GT zal beperkt zijn tot de verplichting om de geleverde goederen te vervangen.

10.6 Indien de reclame naar het oordeel van GT c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal GT hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. GT is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

10.7 Reclame geven opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of op te schorten. Opdrachtgever kan zijn rechten als gevolg van dit artikel niet jegens GT overdragen aan derden.

 

11. Garantie

11.1 GT garandeert alle door haar nieuw vervaardigde producten gedurende een periode van zes maanden en alle door haar verrichte montage-, herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden gedurende een periode van drie maanden, telkens te rekenen vanaf het tijdstip van af- c.q. oplevering. De garantie omvat het vervangen of herstellen van het defecte product/onderdeel, inclusief het daarmee gemoeid zijnde arbeidsloon. De garantie omvat niet de kosten van normale slijtage bij gebruik en eventuele gevolgschade van de gebreken van de af- c.q. opgeleverde goederen. Tevens vallen invloeden van buitenaf als vandalisme buiten de garantiebepalingen. Elke aanspraak op de garantie vervalt, indien derden – zonder de voorkennis en schriftelijke toestemming van GT – werkzaamheden hebben verricht, die in verband kunnen worden gebracht met door GT vervaardigde producten en verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

11.2 Op leveranties van door derden/fabrikanten vervaardigde producten, die niet door GT als half-fabrikaten zijn verwerkt, zijn de garanties van toepassing, indien en voorzover die door derde/fabrikant op deze producten wordt verstrekt.

 

12. Overmacht

12.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. storm en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar – zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, als omliggende landen – uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar GT of opdrachtgever, niet of niet-tijdige levering van goederen door leveranciers van GT, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van GT, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor GT overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van het werk, zonder dat opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe dan ook genaamd kan doen gelden. GT is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling, om de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk, te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

13. Wanprestatie

Indien opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige uit hoofde van de overeenkomst jegens GT voortvloeiende verplichtingen, alsmede in het geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overname of stopzetting van de onderneming van opdrachtgever, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is GT derhalve gerechtigd zonder in gebrekenstelling en zonder rechterlijke tussenkomst te harer keuze hetzij uitvoering harerzijds van de overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering die GT ten laste van opdrachtgever heeft dadelijk en ineens opeisbaar.

 

14. Geschillen

Op alle met GT gesloten overeenkomsten zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn. Voorzover daarvan in deze voorwaarden niet expliciet is afgeweken, zal in alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) de burgerlijke rechter volgens de regels van absolute en relatieve competentie uit de wet bij uitstek bevoegd zijn daarvan kennis te nemen, indien en voorzover de burgerlijke rechter daartoe krachtens de wet bevoegd is.

 

15. Algemene voorwaarden SI’BON

Als aanvulling op de in de punten 1 tot en met 14 genoemde voorwaarden verwijzen wij u naar de Leveringsvoorwaarden van het door SI’BON Erkende Signbedrijf, die onder nummer 50/2003 zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Haarlem.